Nhận diện những lỗ hổng trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước | Câu Chuyện Hôm Nay | THQHVNSau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa 9 về tiếp tục sắp xếp đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN), hàng nghìn doanh nghiệp nhà nước đã được chuyển đổi sang doanh nghiệp cổ phần. Kết quả này đã khắc phục được tình trạng “cha chung không ai khóc” đối với tài sản thuộc sở hữu nhà nước ở các doanh nghiệp, giúp cho các doanh nghiệp có thêm nguồn lực mới để ngày một làm ăn hiệu quả. Tuy nhiên, quá trình này cũng đang bộc lộ không ít hạn chế và cần được nhận diện thấu đáo và đề ra các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo cho các chủ trương và nghị quyết của Đảng và Quốc hội về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước triển khai hiệu quả.

Nguồn: baovov.com

Xem thêm bài viết khác: https://baovov.com/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *